Introduktion til New Public Management

Hvad er New Public Management?

New Public Management (NPM) er en styringsmodel, der blev introduceret i 1980’erne og 1990’erne som et svar på udfordringerne ved at lede offentlige organisationer. NPM fokuserer på at indføre principper og metoder fra den private sektor for at forbedre effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af offentlige tjenester.

Historisk baggrund

NPM opstod som en reaktion på kritikken af den traditionelle bureaukratiske styringsmodel, der blev anset for at være ineffektiv og bureaukratisk. Denne kritik førte til behovet for en ny tilgang til offentlig ledelse, der fokuserede på resultater og effektivitet.

Principper for New Public Management

NPM bygger på flere centrale principper:

 • Decentralisering af beslutningskompetence
 • Klare mål og resultatstyring
 • Konkurrence og markedslignende incitamenter
 • Effektiv ressourceallokering
 • Stærk ledelse og ansvarlighed

Implementering af New Public Management

Offentlige organisationer og New Public Management

Implementeringen af NPM i offentlige organisationer kan være en kompleks proces. Det kræver ændringer i organisatorisk kultur, struktur og ledelsespraksis. Offentlige organisationer skal tilpasse sig de nye principper og metoder og sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen og de offentlige værdier.

Udfordringer ved implementering

Implementeringen af NPM kan møde forskellige udfordringer, herunder modstand fra medarbejdere og fagforeninger, manglende politisk opbakning og vanskeligheder med at måle resultaterne af NPM-tiltag. Det er vigtigt at håndtere disse udfordringer for at sikre en succesfuld implementering.

Eksempler på implementering i praksis

Der er mange eksempler på implementering af NPM i praksis. Nogle lande, som Storbritannien, Australien og New Zealand, har gennemført omfattende NPM-reformer i deres offentlige sektor. Disse reformer har haft forskellige resultater og konsekvenser, og der er fortsat debat om effektiviteten af NPM.

Fordele og ulemper ved New Public Management

Fordele ved New Public Management

NPM kan have flere potentielle fordele, herunder:

 • Øget effektivitet og produktivitet
 • Bedre kvalitet af offentlige tjenester
 • Øget ansvarlighed og gennemsigtighed
 • Øget innovation og fleksibilitet
 • Bedre ressourceallokering

Ulemper ved New Public Management

NPM kan også have visse ulemper og kritikpunkter, herunder:

 • Overfokusering på økonomiske resultater
 • Risiko for privatisering og tab af offentlig kontrol
 • Udfordringer med at måle komplekse offentlige værdier
 • Modstand fra medarbejdere og fagforeninger
 • Udfordringer med at sikre lige adgang til offentlige tjenester

Kritik af New Public Management

Demokratisk legitimitet

En af de centrale kritikpunkter mod NPM er, at det kan underminere den demokratiske legitimitet af offentlige institutioner. Når offentlige tjenester bliver styret som virksomheder, kan det føre til en skævvridning af magtforholdet mellem politikere, embedsmænd og borgere.

Markedsføring af offentlige tjenester

NPM indebærer ofte en markedsorienteret tilgang til offentlige tjenester, hvor der fokuseres på konkurrence og kundetilfredshed. Dette kan føre til en forskydning af fokus fra offentlige værdier og behov til kommercielle interesser.

Effektmåling og resultatstyring

En anden kritik af NPM er, at det kan være vanskeligt at måle komplekse offentlige værdier og resultater. NPM fokuserer ofte på målbare resultater, hvilket kan føre til en overforenkling af virkeligheden og en ensidig fokus på kvantitative mål.

Sammenligning med andre styringsmodeller

Bureaukratisk styring

Sammenlignet med den traditionelle bureaukratiske styringsmodel, har NPM en mere markedsorienteret tilgang. Mens bureaukratisk styring fokuserer på regler og procedurer, lægger NPM vægt på resultater og effektivitet.

Styring gennem politiske processer

En anden styringsmodel er styring gennem politiske processer, hvor politikere træffer beslutninger om offentlige tjenester baseret på demokratiske processer. Denne tilgang kan være mere inkluderende, men kan også være langsommere og mindre effektiv.

Netværksstyring

Netværksstyring indebærer samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører for at løse komplekse samfundsproblemer. Denne tilgang fokuserer på partnerskaber og netværk, og kan være mere fleksibel og innovativ end NPM.

Opsummering

Forståelse af New Public Management

NPM er en styringsmodel, der fokuserer på at indføre principper og metoder fra den private sektor i offentlige organisationer. Det har til formål at forbedre effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af offentlige tjenester.

Refleksion over implementering og konsekvenser

Implementeringen af NPM kan være en kompleks proces, der kræver ændringer i organisatorisk kultur og ledelsespraksis. Det er vigtigt at overveje konsekvenserne af NPM, herunder fordele og ulemper, samt håndtere eventuelle udfordringer.

Kritisk vurdering af New Public Management

NPM er ikke uden kritik og ulemper. Det er vigtigt at være kritisk over for NPM og overveje alternative styringsmodeller, der kan være mere velegnede til at opnå offentlige mål og værdier.